ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 286,139 BA-2 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 17,998 BA-3 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 792,529 BA-2 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 1,234,821 BA-1 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xc664c863e2489fdaa0... 476,311 BA-3 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 250,000 BA-1 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x1a36c8e9fbd72239c9... 20 CA ਕੱਲ੍ਹ
0xa9d1e08c7793af67e9... 402,657 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0x811beed0119b4afce2... 176,137 BA-2 ਕੱਲ੍ਹ
0x6081258689a75d253d... 1,013,993 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0x811beed0119b4afce2... 52,739 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 674,808 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 250,000 BA-1 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 120,336 CA 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 15,903 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 144,259 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x37081932a23888f06b... 400,000 CA 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x402de0db99fd4d2a66... 1,018,381 CA 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 5,768 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 492,907 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ