ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0xfd1429162cac001cad... 69,335 BA-1 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
0x63fb1eb400539a3716... 410,563 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 156,601 BA-1 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 155,654 BA-1 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x3964604a951fd65f0c... 10,237 BA-1 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 1,500,225 BA-1 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 286,731 BA-1 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 406,143 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0x811beed0119b4afce2... 531,773 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0x811beed0119b4afce2... 930,742 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0xe0ee876ce7f12e3cbd... 2,768,749 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0xe0ee876ce7f12e3cbd... 999,999 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0xe0ee876ce7f12e3cbd... 1,875,000 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0xcf6daab95c476106ec... 198 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xcf6daab95c476106ec... 59,124 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xcf6daab95c476106ec... 45,476 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xcf6daab95c476106ec... 41,076 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xcf6daab95c476106ec... 47,946 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xcf6daab95c476106ec... 43,192 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xcf6daab95c476106ec... 60,826 BA-2 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ