ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0x6081258689a75d253d... 42,069 BA-1 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x75d9df1efe6d860218... 🔥🔥 100,000,000 BA-1 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x39f9f3135aa601dac4... 7,000,000 CA 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xc7d0445ac2947760b3... 🔥🔥🔥 8,241,856,589 BA-1 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 426,802 BA-2 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 3,840 BA-3 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 8,838 BA-3 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 23,022 BA-3 ਕੱਲ੍ਹ
0x7d0c49057c09501595... 9,758 BA-3 ਕੱਲ੍ਹ
0x7d0c49057c09501595... 66,998 BA-3 ਕੱਲ੍ਹ
0x6081258689a75d253d... 🔥 19,835,666 CA 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xffeec8fe86ae313777... 72,682 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 5,841 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 4,560 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 10,756 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 77,940 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 44,190 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 10,152 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 454,037 BA-1 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 5,785 BA-3 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ