ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 31,409 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xb49b96251371abd7a6... 126,289 BA-1 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 63,306 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x4be2b2c45b432ba362... 8,625,573 BA-3 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x4be2b2c45b432ba362... 2,454,794 BA-3 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x22fc3186e79009acd8... 9 BA-1 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x05cdb1526f6e224e02... 130,000 CA 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xf89d7b9c864f589bbf... 3,654,615 CA 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x084cbfbacd3dd16acf... 4,000,000 BA-2 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x4be2b2c45b432ba362... 🔥 12,190,962 BA-3 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 1,000,000 BA-2 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 1,368 BA-1 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x4be2b2c45b432ba362... 1,772,349 BA-3 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x9614ad0a06be96b1d0... 300,000 BA-1 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 3,194 BA-3 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 4,000,000 BA-1 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x8abea08e540824c928... 🔥 53,074,056 BA-1 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x4be2b2c45b432ba362... 3,322,256 BA-3 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 4,681 BA-3 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 13,579 BA-3 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ