ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0xf89d7b9c864f589bbf... 20,000 CA 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 29,885 BA-2 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 300,000 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 1,000,000 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 247,496 BA-2 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xe7befb8168800f9863... 4,345,936 CA 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 2,744,581 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x3a32f4c723b86daee6... 52,000 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 4,574 BA-3 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 561,079 BA-2 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 515,000 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xd99fa1dc37a6296a12... 0 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 9,871 BA-3 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x2f1f7fc76e6cf5ab3e... 68,775 CA 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 9,616,116 CA 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x35a04b2b66cca006e3... 62,423 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x35a04b2b66cca006e3... 327,721 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x35a04b2b66cca006e3... 195,072 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x35a04b2b66cca006e3... 195,072 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 9,714 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ