ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 🔥 10,745,204 BA-1 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 🔥 17,390,544 BA-1 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 1,506,132 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 643,801 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 5,582,151 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 3,943,277 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 481,898 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 2,527,999 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 582,212 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 7,099,103 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 1,306,102 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 667,889 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 365,878 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 1,692,810 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 1,374,801 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 7,044,754 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 4,935,305 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 439,574 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 868,057 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 444,555 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ