ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 9,690 BA-3 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 9,020 BA-3 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 1,234,003 BA-1 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xd9a84f7992312d2bee... 🔥🔥 225,637,580 CA 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xc58bb74606b73c5043... 1,694,013 CA 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 1,956,673 BA-1 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x3316670d776a4e832f... 800,000 CA 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 432,718 BA-2 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 134,087 CA ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 5,683 BA-3 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0xc664c863e2489fdaa0... 1,538,128 BA-3 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 4,320,587 BA-1 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 449,369 BA-2 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 1,031,814 BA-1 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 213,564 BA-2 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 12,202 BA-3 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 45,703 CA ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0x967f5dbc717766ef74... 11,125 BA-1 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
0x6081258689a75d253d... 1,053,296 BA-1 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 4,125 BA-3 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ