எரிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள்

அனுப்புபவர் எரிக்கப்பட்ட $ஷிப் பெறுபவர் நேரம்
0xa9d1e08c7793af67e9... 1,786,511 BA-1 2 மணி நேரத்திற்க்கு முன்பு
0x2d8c2243e49f44a53e... 5,000,000 BA-1 14 மணி நேரத்திற்க்கு முன்பு
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 நேற்று
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 நேற்று
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 நேற்று
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 நேற்று
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 நேற்று
0x37d057bc0269acd2cd... 1,039,656 BA-1 நேற்று
0x37d057bc0269acd2cd... 2,095,724 BA-1 நேற்று
0x4abf2f78bcbc648164... 1,000,000 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0xf2a0ebbc6ae86445e7... 🔥 24,336,644 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0x4693e541bd7f63ffbb... 🔥 21,464,117 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0x28c6c06298d514db08... 287,701 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0xbb17d9fbdcbe52d2f7... 1,032,277 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0xa9d1e08c7793af67e9... 498,896 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0x1c727a55ea3c11b0ab... 1,094,356 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0x28c6c06298d514db08... 5,089,226 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0x1c727a55ea3c11b0ab... 830,564 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0xa9d1e08c7793af67e9... 1,001,353 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு
0xcf6daab95c476106ec... 832,532 BA-1 2 நாட்களுக்கு முன்பு