ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0x8d014abf72b0273fe0... 1,267,758 BA-1 16 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
0x05b0befa79acbe9f0e... 858,274 BA-1 32 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ
0xcf6daab95c476106ec... 🔥 11,438,126 BA-1 ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
0x40daa8f72161ca6ab7... 3,709,980 BA-1 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x05b0befa79acbe9f0e... 5,149,650 BA-1 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xc5e5c85a6bd16097e9... 🔥 34,022,775 BA-1 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x37712e28ac5e149182... 2,457,518 BA-1 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x0bea69c7257658e669... 🔥 17,299,999 BA-1 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xaee934214c934d78f6... 🔥 36,478,725 BA-1 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 947,418 BA-1 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 1,000,000 BA-1 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xb47d0037744d84e00a... 🔥🔥 295,559,819 BA-1 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xb47d0037744d84e00a... 4,193,713 BA-1 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xf60c2ea62edbfe8081... 1,427,697 BA-1 23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xceda2ec1a5a06c089b... 🔥 15,401,795 BA-1 23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x9868d2aeeb06cfc64c... 5,000,000 BA-1 23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 1,712,548 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0xfe0ef749971ff2051c... 🔥 52,999,999 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0x82d7622495b0cc2d3e... 🔥 25,004,888 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ
0xbea6bdbadcb7489ea9... 🔥 49,961,049 BA-1 ਕੱਲ੍ਹ