ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 34,402 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 353,697 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 975,609 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 2,800,000 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 1,127,214 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 192,000 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 1,626,016 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x5f65f7b60967844849... 359,100 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 1,015,228 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 265,390 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
THE SHIBOSHIS: SBSH Token 1,882,892 BA-3 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x08502659bcf7e4e325... 5,394,515 CA 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
0x95a9bd206ae52c4ba8... 2,218,114 BA-1 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ